Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Natures s.r.o., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EU (všobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO: 35813750. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14545/T (ďalej len „Natures“).

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Natures
- Uzatváranie, evidencia a správa kúpnych zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta
- Vybavovanie reklamácií a sťažností
- Správa registratúry

(Všetky horeuvedené účely zbierania a spracúvania osobných údajov sú zákonným dôvodom, tzn. bez toho by sme nemohli vybavovať Vaše objednávky, ani správne postupovať podľa platných zákonov, napr. o účtovníctve.)

Pre nasledovné účely od Vás žiadame Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov:
- Identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (zaznamenanie Vášho Zákazníckeho profilu tak, aby ste pri budúcich objednávkach nemuseli znovu vypĺňať Vaše osobné údaje – meno, adresa a pod.)
- Ponuka produktov, služieb, zliav a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu (zasielanie noviniek, newsletterov).

Súhlas vyjadríte zaškrtnutí predmetného políčka pri vytváraní Vášho Zákazníckeho profilu. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť formou zrušenia Vášho Zákazníckeho profilu.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:
- Poskytovatelia IT služieb (ľudia a systémy, ktorí sa starajú o technickú stránku a funkčnosť nášho web)
- Poskytovatelia doručovacích služieb (ľudia a systémy, ktorí sa starajú o doručenie Vašich objednávok – pošta, kuriéri)
- Poskytovatelia platobných služieb (ľudia s systémy, ktorí sa starajú spracovanie platieb za Vašej objednávky – pošta, kuriéri, banky, vydavatelia platobných kariet a pod.)

Doba uchovávania osobných údajov
Natures je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom 431/2002 Z.z. a jeho novelou 275/2017 Z.z. o účtovníctve, t.j. najmenej po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Profilovanie
Natures nevykonáva v rámci svojej činnosti aj profilovanie klientov.

Práva dotknutej osoby
- Právo požadovať od Naturesu prístup k svojim osobným údajom
- Právo na opravu osobných údajov
- Právo na vymazanie osobných údajov
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
- Právo na sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR)

Pre Vaše otázky alebo žiadosti ohľadom spracovávania osobných údajov, píšte prosím na privacy@natures.sk
cross