VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho NATURES s.r.o. a kupujúceho, ktoré vznikajú prostredníctvom internetového obchodu na web-stránke predávajúceho www.natures.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie základných pojmov:

Predávajúci: je obchodná spoločnosť NATURES s.r.o. A. Sládkoviča 33, 917 00 Trnava, IČO: 35 813 750, DIČ: 576564 IČ DPH: SK2021576546 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. s.r.o., vložka číslo 14545/T email: zakaznici@natures.sk, č. tel. +421 33 5501673

Kupujúci: spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednávka: je kupujúcim vyplnený a odoslaný formulár spracovaný systémom obchodu predávajúceho.
Produkt: je všetok obchodný artikel ponúkaný na predaj prostredníctvom webovej stránky predávajúceho (ďalej tiež tovar).

Orgány dozoru:
Štátna veterinárna a potravinová správa,   Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
Slovenská obchodná inšpekcia

Čl. II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je elektronická objednávka zo strany kupujúceho.

2. Predávajúci písomne potvrdí príjem objednávky za podmienky, že objednávka obsahuje všetky náležitosti potrebné k jej akceptácii. Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

3. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy zanikajú vzájomným plnením.

Čl. III.

Cena a platobné podmienky

1. Cena objednaných produktov prostredníctvom elektronického obchodu je vygenerovaná po vyplnení objednávky na webovej stránke.

2. Spôsob platenia uvedie kupujúci v objednávke. Kupujúci má možnosť zaplatiť cenu objednaných produktov nasledovnými spôsobmi:
- v hotovosti alebo kartou pri prebierke zásielky poštovému doručiteľovi, alebo kuriérovi (dobierka).
- bezhotovostnou platbou cez platobné brány GoPay a Stripe, ktoré v sebe zahŕňajú možnosť platby kartou, bankového prevodu, okamžitého bankového prevodu, platby bitcoinom a iné.

3. V cene objednaných produktov nie je základné poštovné a balné. Poštovné a balné bude vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre. Kupujúci sa zaväzuje poštovné a balné zaplatiť spolu s kúpnou cenou. Predávajúci je oprávnený jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci neplatí cenu za poštovné a balné.

Čl. IV.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Dodávky tovaru uskutočňuje predávajúci prostredníctvom prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú v objednávke. Tovar je dodaný jeho odovzdaním kupujúcemu, resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

2. Kupujúci je povinný tovar prevziať pri dodaní. V prípade, že z dôvodu na strane kupujúceho bude nutné tovar doručovať opakovane, alebo inak ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním.

3. Tovar predávajúci dodá na prepravu do 24 hodín od prijatia objednávky v prípade doručenia na dobierku a prípade platby vopred kartou alebo okamžitým platobným prevodom a do 24 hodín od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade bankového prevodu.

4. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci na prepravnom liste svojim podpisom potvrdzuje prevzatie a súčasne aj skutočnosť, že obal bol neporušený. V prípade viditeľného poškodenia produktu je kupujúci oprávnený produkt neprevziať.

5. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

Čl. V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zaslané predávajúcemu.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy :

 - Komu .........:

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar ...............................

- Dátum objednania/dátum prijatia*: ..........................................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ...................................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ....................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ...............

- Dátum: ..........................

* – nehodiace sa prečiarknite

3. Po odstúpení od zmluvy si zmluvné strany navzájom vrátia to, čo plnili, t.j. kupujúci vráti predávajúcemu tovar v stave ako ho prevzal a predávajúci do 14 dní po prevzatí tovaru vráti kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

4. Adresa internetového obchodu: NATURES s.r.o. A. Sládkoviča 33, 917 01 Trnava. E-mailová adresa predávajúceho: zakaznici@natures.sk

5. Kupujúci od kúpnej zmluvy nemôže odstúpiť, ak porušil ochranný obal v ktorom bol produkt uzavretý.

6. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je predávajúci povinný informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Súčasne mu ponúkne iný adekvátny produkt.

Čl. VI.

Záruka

1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty, ktorá je uvedená vo forme Minimálnej trvanlivosti, ktorá je spravidla uvedená na spodnej strane obalu výrobku.

2. Uplatnenie reklamácie je možné:
- poštou na adrese: NATURES s.r.o. ul. A. Sládkoviča 33, 917 01 Trnava
- e-mail: zakaznici@natures.sk
Kupujúci uplatní reklamáciu bezodkladne po tom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie. K reklamovanému produktu priloží kupujúci popis vady a spôsob akým sa vada prejavuje.

3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho písomne (elektronicky, poštou), vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie.

Čl. VII.

Alternatívne riešenie sporu online pre e-shop

1. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov Poprad.

2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20 Eur.

Čl. VIII.

Ochrana osobných údajov

1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

2. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov je : NATURES s.r.o. A. Sládkoviča 33, 917 01 Trnava.

3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, na nasledovné účely:

I. Internetový obchod:
a. Prevádzkovateľ spracováva údaje ktoré mu poskytol kupujúci, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.
b. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
c. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práva a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
d. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a uplatňovanie nárokov z nej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
e. Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácie platieb, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu:
i. Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, IČO 35813750
ii. Citadela spol. s r.o., Kladnianska 20, 82105 Bratislava, IČO 35709227
iii. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO 31329217
iv. Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 85101 Bratislava, IČO 48136999
v. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO 36631124
II. Zákaznícky, účet, vernostný program – zbieranie bodov/kreditov
a. Osoby, ktoré majú na stránke www.natures.sk zaregistrovaný svoj zákaznícky účet sú automaticky zaradené do programu odmeňovania, ktorého pravidlá sú špecifikované v pravidlách vernostného programu.
b. Osobné údaje osôb, ktoré majú na stránke www.natures.sk zaregistrovaný svoj zákaznícky účet sú používané na účely zasielania noviniek a marketingu podľa Čl. VIII, bod. 4. odsek III tohto dokumentu.
c. Osobné údaje dotknutých osôb budú za účelom vedenia vernostného programu spracované na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia a Článku 7 nariadenia.
d. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov od získania súhlasu dotknutej osoby.
e. K automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. nedochádza.
f. Príjemcami osobných údajov sú:
i. Natures s.r.o. , A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, IČO 35813750
ii. Citadela spol. s r.o., Kladnianska 20, 82105 Bratislava, IČO 35709227
g. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v sekcii Môj účet na stránkach www.natures.sk

III. Zasielanie noviniek a marketing:
a. Osobné údaje osôb, ktoré uskutočnili objednávku na stránkach natures.sk môžu byť použité za účelom zasielania informačných emailov o dôležitých správach, novinkách, zľavách a pod.
b. Zo strany prevádzkovateľa môže dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. S takým spracovaním kupujúci poskytol svoj výslovný súhlas.
c. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov od získania súhlasu dotknutej osoby.
d. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v sekcii Môj účet na stránkach www.natures.sk
e. Príjemcami osobných údajov sú:
i. Natures s.r.o. , A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, IČO 35813750
ii. Citadela spol. s r.o., Kladnianska 20, 82105 Bratislava, IČO 35709227
iii. Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St. #1135, San Antonio, TX 78205 USA. Táto spoločnosť prevádzkuje systém pre zasielanie newsletterov Mailjet a v tomto prípade dochádza k cezhraničného prenosu dát do krajiny USA. Spoločnosť Mailgun Technologies Inc. sa zaviazala dodržiavať pravidlá obsiahnuté v EU-US Privacy Shield Framework.
IV. Chat – online poradňa
a. Osoby, ktoré používajú online poradňu a zanechajú svoj email pre neskoršie kontaktovanie z našej strany, súhlasia s podmienkami s využívaním tejto služby, ktorú pre a tiež spracovaním osobných údajov.
b. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov od získania súhlasu dotknutej osoby.
c. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o odstránenie osobných údajov z databázy služby chatu tawk.to prostredníctvom e-mailu na adresu zakaznici@natures.sk.
d. K automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. nedochádza.
e. Príjemcami osobných údajov sú:
i. Natures s.r.o. , A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, IČO 35813750
ii. Citadela spol. s r.o., Kladnianska 20, 82105 Bratislava, IČO 35709227
iii. tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 USA. Táto spoločnosť prevádzkuje chatovací systém tawk.to a v tomto prípade dochádza k cezhraničného prenosu dát do krajiny USA. Spoločnosť tawk.to sa zaviazala dodržiavať pravidlá obsiahnuté v EU-US Privacy Shield Framework.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

6. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Čl. IX.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2021.
cross